KLJB Schapen e.V. -

Landjugendlied

1. Strophe
Liek‘ dör de Wält löpp use Patt,
we willt ok liekut gohen.
Un is dat Läwen stur un hart,
et mott us doch gerohen.

Refrain
Wann’t Krüz hoch öwert Dagwerk steiht,
wann jung un olt tohoope geiht,
un alle sett’d den Ploog dovör,
kaomt wi wall dör.

2. Strophe
Liek dör de Wält noh olde Ort
sik fromm un flietig rögen,
dat Hate week un wohr dat Wort,
gärn gewen un gärn plögen.

Refrain
Wann’t Krüz hoch öwert Dagwerk steiht,
wann jung un olt tohoope geiht,
un alle sett’d den Ploog dovör,
kaomt wi wall dör.

3. Strophe
Liek dör de Wält in Glück un Not,
in Sünnenschien und Regen.
De Härgott helpt, he günnt us Brot
un giff de Saot den Segen.

Refrain
Wann’t Krüz hoch öwert Dagwerk steiht,
wann jung un olt tohoope geiht,
un alle sett’d den Ploog dovör,
kaomt wi wall dör.

Text: M. Mönchtegeder
Weise: Fritz Helmkamp, Meppen